<p><strong>Algemene Voorwaarden Glow</strong></p> <p><strong>Inhoudsopgave:</strong><br />Artikel 1 ­ Definities<br />Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer<br />Artikel 3 ­ Toepasselijkheid<br />Artikel 4 ­ Het aanbod<br />Artikel 5 ­ De overeenkomst<br />Artikel 6 ­ Herroepingsrecht<br />Artikel 7 ­ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd<br />Artikel 8 ­ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan<br />Artikel 9 ­ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping<br />Artikel 10 ­ Uitsluiting herroepingsrecht<br />Artikel 11 ­ De prijs<br />Artikel 12 ­ Nakoming en extra garantie<br />Artikel 13 ­ Levering en uitvoering<br />Artikel 14 ­ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging<br />Artikel 15 ­ Betaling<br />Artikel 16 ­ Klachtenregeling<br />Artikel 17 ­ Aanvullende bepalingen</p> <p><strong>Artikel 1 ­ Definities</strong><br />In deze voorwaarden wordt verstaan onder:<br />1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud<br />en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud<br />en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een<br />afspraak tussen die derde en de ondernemer;<br />2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;<br />3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn<br />handels­, bedrijfs­, ambachts­ of beroepsactiviteit;<br />4. Dag: kalenderdag;<br />5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;<br />6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten<br />en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;<br />7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel ­ waaronder ook begrepen e­mail ­ dat de consument of<br />ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier<br />die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor<br />de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk<br />maakt;<br />8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de<br />overeenkomst op afstand;<br />9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of<br />diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;<br />10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt<br />gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale<br />inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik<br />gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;<br />11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een<br />overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn<br />samengekomen.</p> <p><strong>Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer</strong></p> <p>Glow<br />Boven de Wolfskuil 3<br />6049 LX Roermond</p> <p>E­mailadres: hello@cookielifestyle.com</p> <p>KvK­nummer: 63961431<br />Btw­identificatienummer: NL159169112 B01</p> <p><strong>Artikel 3 ­ Toepasselijkheid</strong><br />1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot<br />stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.<br />2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden<br />aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer<br />voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene<br />voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig<br />mogelijk kosteloos worden toegezonden.<br />3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en<br />voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs<br />elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door<br />de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.<br />Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,<br />worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden<br />kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze<br />kosteloos zullen worden toegezonden.<br />4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of<br />dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing<br />en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de<br />toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.</p> <p><strong>Artikel 4 ­ Het aanbod</strong><br />1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit<br />nadrukkelijk in het aanbod vermeld.<br />2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale<br />inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het<br />aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,<br />zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale<br />inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.<br />3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en<br />verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.</p> <p><strong>Artikel 5 ­ De overeenkomst</strong><br />1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van<br />aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.<br />2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer<br />onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de<br />ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de<br />overeenkomst ontbinden.<br />3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en<br />organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij<br />voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer<br />daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.<br />4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders ­ op de hoogte stellen of de consument aan zijn<br />betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor<br />een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit<br />onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd<br />een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.<br />5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument<br />de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een<br />toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:<br />a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht<br />kan;<br />b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik<br />kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;<br />c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;<br />d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van<br />toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de<br />overeenkomst op afstand;<br />e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van<br />meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;<br />f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.<br />6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste<br />levering.</p> <p><strong>Artikel 6 ­ Herroepingsrecht</strong><br />Bij producten:<br />1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een<br />bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de<br />consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)<br />verplichten.<br />2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de<br />consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:<br />a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de<br />consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De<br />ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze<br />over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd<br />weigeren.<br />b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop<br />de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel<br />heeft ontvangen;<br />c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de<br />dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft<br />ontvangen.<br />Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:<br />3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud<br />die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van<br />redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar<br />deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.<br />4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.</p> <p><strong>Artikel 7 ­ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd</strong><br />1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal<br />het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de<br />werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product<br />slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.<br />2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van<br />een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.</p> <p><strong>Artikel 8 ­ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan</strong><br />1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door<br />middel van het sturen van een email naar info@cookielifestyle.com, waarin hij tenminste vermeld:<br />­ de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht;<br />­ het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is;<br />­ de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroeping wilt gebruiken.<br />2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt<br />de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit<br />hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de<br />terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is<br />verstreken.<br />3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in<br />originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke<br />instructies.<br />4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de<br />consument.<br />5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de<br />ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer<br />aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.<br />6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de<br />dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een<br />beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de<br />ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door<br />de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming<br />van de verbintenis.<br />7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten<br />van rechtswege ontbonden.</p> <p><strong>Artikel 9 ­ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping</strong><br />1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk<br />maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.<br />2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door<br />de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14<br />dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer<br />aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft<br />ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk<br />tijdstip eerder valt.<br />3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,<br />tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de<br />consument.<br />4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste<br />standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug<br />te betalen.</p> <p><strong>Artikel 10 ­ Uitsluiting herroepingsrecht</strong><br />De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen<br />als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft<br />vermeld:<br />1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt<br />waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;<br />2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt<br />verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer<br />worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt<br />persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de<br />succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;<br />3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:<br />a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en<br />b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de<br />overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;<br />4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;<br />5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een<br />bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,<br />goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;<br />6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum<br />of periode van uitvoering daarvan is voorzien;<br />7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die<br />worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die<br />duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;<br />8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;<br />9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om<br />te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;<br />10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;<br />11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar<br />waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde<br />afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;<br />12. Verzegelde audio­, video­opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering<br />is verbroken;<br />13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;<br />14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:<br />a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en<br />b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.</p> <p><strong>Artikel 11 ­ De prijs</strong><br />1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden<br />producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in<br />btw­tarieven.<br />2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden<br />zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met<br />variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel<br />vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.<br />3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen<br />toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.<br />4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan<br />indien de ondernemer dit bedongen heeft en:<br />a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of<br />b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop<br />de prijsverhoging ingaat.<br />5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.</p> <p><strong>Artikel 12 ­ Nakoming overeenkomst en extra garantie</strong><br />1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in<br />het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en<br />de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of<br />overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan<br />normaal gebruik.<br />2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt<br />nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst<br />tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming<br />van zijn deel van de overeenkomst.<br />3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,<br />importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die<br />verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van<br />zijn deel van de overeenkomst.</p> <p><strong>Artikel 13 ­ Levering en uitvoering</strong><br />1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en<br />bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van<br />diensten.<br />2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.<br />3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal<br />de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen<br />uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging<br />ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt<br />de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument<br />heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele<br />schadevergoeding.<br />4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft<br />onverwijld terugbetalen.<br />5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment<br />van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend<br />gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.</p> <p><strong>Artikel 14 ­ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging</strong><br />Opzegging:<br />1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het<br />geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde<br />opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn<br />van ten hoogste één maand.<br />2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het<br />geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur<br />opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn<br />van ten hoogste één maand.<br />3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:<br />­ te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een<br />bepaalde periode;<br />­ tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;<br />­ altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.<br />Verlenging:<br />4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van<br />producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.<br />5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt<br />tot het geregeld afleveren van dag­ nieuws­ en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden<br />verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde<br />overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten<br />hoogste één maand.<br />6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van<br />producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de<br />consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De<br />opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar<br />minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag­, nieuws­ en weekbladen en tijdschriften.<br />7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag­, nieuwsen weekbladen en tijdschriften (proef­ of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend<br />voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef­ of kennismakingsperiode.<br />Duur:<br />8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de<br />overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de<br />redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.</p> <p><strong>Artikel 15 ­ Betaling</strong><br />1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de<br />consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de<br />bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de<br />overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan<br />op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.<br />2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer<br />verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de<br />consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling<br />of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.<br />3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld<br />aan de ondernemer te melden.<br />4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de<br />ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14<br />dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van<br />betaling binnen deze 14­dagen­termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente<br />verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke<br />incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over<br />openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende<br />€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken<br />van genoemde bedragen en percentages.</p> <p><strong>Betaalmethodes van Klarna</strong></p> <p>In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.</p> <ul> <li>Achteraf Betalen</li> </ul> <p>U vindt meer informatie in de <a class=”link-item link-secondary” href=”https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user”><span class=”link-content”>gebruikersvoorwaarden van Klarna</span></a>. Algemene informatie over Klarna vindt u <a class=”link-item link-secondary” href=”http://www.klarna.nl/”><span class=”link-content”>hier</span></a>. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in <a class=”link-item link-secondary” href=”http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy”><span class=”link-content”>Klarna’s privacy statement</span></a> verwerkt.</p> <p><strong>Artikel 16 ­ Klachtenregeling</strong><br />1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de<br />klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.<br />2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument<br />de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de<br />ondernemer.<br />3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de<br />datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,<br />wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst<br />en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.<br />4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling<br />overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.</p> <p><strong>Artikel 17 – Aanvullende bepalingen</strong><br />1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden<br />betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.<br />2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele<br />van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze<br />door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame<br />gegevensdrager.</p> <h1><a href=”https://glowthestore.com/wordpress/winkel/”>Verder shoppen</a></h1>